Programa Kit Digital.

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avanç significatiu al nivell de maduresa digital de les empreses beneficiàries a través de les solucions dels agents digitalitzadors.

Beneficiaris

Les solucions digitals que ofereix el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector. Si l’empresa beneficiària compleix les condicions establertes a les bases de la convocatòria de l’ajuda del Kit Digital, podrà disposar d’un bo digital per accedir a les solucions de digitalització.

Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats

L’import màxim d’ajut per beneficiari serà de 12.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds és del 15 de març a les 11:00 h fins el 15 de setembre a les 11:00 h.

Les subvencions s’atorguen per ordre de sol·licitud.

Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i 9 empleats

L’import màxim d’ajut per beneficiari serà de 6.000 euros.

Segment III. Microempreses d’entre 1 i 2 empleats i persones en situació d’autoocupació

L’import màxim d’ajut per beneficiari serà de 2.000 euros.

Requisits per ser BENEFICIARI:

 • Ser una petita empresa, microempresa o autònom de conformitat amb les definicions del Annex I del Reglament (UE) nº 651/2014, i tenir l’antiguitat establerta a la convocatòria.
 • Complir els límits financers i efectius que defineixen les diferents categories.
 • Disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital d’acord amb el test de diagnòstic disponible a la plataforma Acelera Pyme.
 • No tenir situació d’empresa en crisis.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat social.
 • No incórrer en cap de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions.
 • Estar en situació d’alta al cens de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
 • No estar subjecte a cap ordre de recuperació pendent per part de la Comissió Europea que hagi declarat ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No superar el límit d’ajuts de minimis (de petita quantitat).

 

Agents digitalitzadors:
Són aquelles empreses tecnològiques què disposen de solucions i serveis tecnològics i què vulguin oferir-los a les empreses i autònoms què sol·licitin el bo digital.

Requisits per ser AGENT DIGITALITZADOR:
·Tenir domicili fiscal i centre de prestació d’activitat dintre de la Unió Europea.
Tenir una facturació acumulada de, al menys, 100.000 € en els dos anys anteriors o 50.000€ a l’any anterior, a comptar des de la sol·licitud d’adhesió.

 • En el cas de les persones autònomes sense treballadors a càrrec, la facturació ha de ser de 70.000€ en els dos anys anteriors, o 35.000€ a l’any anterior, a comptar des de la sol·licitud d’adhesió.
 • La facturació acreditada ha de correspondre al mercat espanyol.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • No tenir consideració d’empresa en crisi.
 • Tenir la condició d’empresa segons la definició que figura a l’Annex I del reglament (UE) nº 651 / 2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.
 • No podran ser empreses beneficiàries d’un bo digital les persones físiques o jurídiques que siguin Agents Digitalitzadors, ni aquelles a les que aquests contractin o subcontractin per la prestació total o parcial del servei de digitalització .

 

Com funciona?

1.Les empreses que vulguin ser Agents Digitalitzadors Adherits ompliran el formulari electrònic que Acelera Pyme obrirà properament per entrar al registre a nivell estatal.

2.Els Agents Digitalitzadors publicaran les seves ofertes de serveis en les categories relacionades amb la seva activitat, i podent incloure només un servei per cada categoria del catàleg.

3.Les empreses beneficiàries del bo digital contactaran amb l’Agent Digitalitzador de la seva elecció per contractar el servei que necessitin.

4.L’empresa beneficiària i l’Agent Digitalitzador hauran de formalitzar un Acord de Prestació de Solucions de Digitalització, on quedin especificades les condicions del servei, i on el beneficiari cedirà el cobrament de l’import del bo digital a l’Agent Digitalitzador.

5.Un cop formalitzat l’acord, es podrà procedir a la prestació de la solució de digitalització, en dos fases.

 6.L’Agent Digitalitzador emetrà una única factura electrònica al beneficiari per l´import total de la solució de digitalització contractada, que haurà de reflectir la reducció de l’import subvencionat (bo digital). El beneficiari haurà de fer el pagament de l’import no subvencionat, si excedeix, més l’ IVA del total .

7.L’Agent Digitalitzador, per cobrar l’import del bo digital, haurà de procedir a la justificació de la subvenció, en nom del beneficiari i per mitjà dels canals digitals indicats a la convocatòria.

No són subvencionables:

-IVA

-Despeses financeres

-Despeses d’ infraestructures

-Hardware

-Serveis de connectivitat

-Despeses de prestación de serveis d’ assessoria, de gestió o de naturalesa similar.

 

Per a més info:

ENLLAÇ

TRÀMIT

Descarrega aquí el CATÀLEG KIT DIGITAL i la GUIA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.

Entradas Relacionadas
VOLS FER CRÉIXER LA TEVA EMPRESA?

VOLS FER CRÉIXER LA TEVA EMPRESA? PROGRAMA BONIFICAT DE SUPORT PER A PIMES Si la vostra empresa té més de Read more

Subvencions públiques, destinades al finançament del «Programa de Suport a dones en els àmbits rural i urbà»

Bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del "Programa de Suport a dones en els Read more

Subvencions per la contractació per part de les empreses o entitats que duguin a terme l’activitat a l’àrea metropolitana de Barcelona

L’Ajuntament de Sant Joan Despí, amb el suport tècnic i econòmic del Programa metropolità de suport a les polítiques socials Read more

Subvencions per a la Restauració i Centres d’estètica i bellesa

El CCAM (Consorci Comerç Artesania i Moda) ha articulat una línia d'Ajuts adreçada a autònoms, pimes i microempreses dels sectors Read more

Idiomas