En el marc del Pla nacional de recuperació, transformació i resiliència, s’incardina el Component 23 «Noves Polítiques Públiques per a un mercat dinàmic, resilient i inclusiu». Un dels objectius d’aquest Component és reformar i impulsar les polítiques actives d’ocupació, amb un enfocament centrat en les persones i les empreses orientant-les cap a resultats avaluables, coherents amb la innovació, la sostenibilitat i les transformacions productives, basades en la millora de les capacitats i en la transformació digital dels serveis públics d’ocupació.
Entre les reformes i inversions proposades en aqeust Component hi ha la Inversió 4, » Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat», que inclou la línia d’inversió «Emprenedoria i microempreses». Aquesta línia abasta actuacions per a la promoció de projectes d’emprenedoria que abordin el repte demogràfic i facilitin la transformació productiva, especialment cap al desenvolupament de l’economia verda i digital.

 

Aquest projecte té com a finalitat el manteniment de l’ocupació en microempreses i empreses d’emprenedoria, que desenvolupin la seva activitat a Catalunya, quan es comprometin a facilitar la transició de la seva activitat productiva cap a l’economia verda o digital. Es cobrirà part del salari corresponent als treballadors, mentre l’empresa o entitat emprèn actuacions encaminades a facilitar la seva transició cap a una producció més respectuosa amb el medi ambient o més digitalitzada.
Es preveu que la concessió i justificació de la subvenció es faci a través del règim de mòduls.
ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
 
L’activitat subvencionada consisteix en la realització per part de la persona física o jurídica beneficiaria d’una iniciativa de manteniment de l’ocupació del nombre de treballadors/es que tingui contractats en un centre de treball ubicat a Catalunya en el moment que sol.licita l’ajut. El manteniment de l’ocupació del nombre de traballadors/es ha de ser durant un període mínim de 6 mesos des del moment en què sol.licita l’ajut. En el cas de cooperatives o societats laborals, han de mantenir durant el mateix termini els socis-treballadors/es que estiguin d’alta.
Així mateix la persona física o jurídica beneficiària ha de dur a terme una actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital.
A aquests efectes, la persona física o jurídica beneficiària ha de participar en accions de suport per iniciar la seva transformació productiva respectuosa amb el medi ambient o digital. Aquestes accions s’adeqüen a l’etiqueta climàtica, que es correspon amb el camp d’intervenció «047 Suport a processos de producció respectuosos amb el medi ambient i eficiència en l’us de recursos pimes» de l’annex VI del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, del 12 de febrer de 2021, i a l’etiqueta digital, que es correspon amb el camp d’intervenció «100 Suport al treball per compte propi i a la creació d’empreses» de l’annex VII del mateix Reglament.
S’estableixen dues línies de subvencions en la iniciativa «Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat. Emprenedoria i microempreses:
Línia 1: Actuacions per al manteniment de l’ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones treballadores per compte d’altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el dels socis-treballadors d’empreses d’emprenedoria col.lectiva, i realització d’una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia verda. Aquesta línia es correspon al subprojecte 1 del Projecte P2, «Projectes territorials per al reequilibri i l’equitat. Emprenedoria i microempreses», el qual està inclòs a la Inversió 4:»Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equidat», del Component 23: «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu del Pla de recuperació, transformació i resiliència».
Línia 2: Actuacions per al manteniment de l’ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones treballadores per compte d’altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el dels socis-treballadors d’empreses d’emprenedoria col.lectiva, i realització d’una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia digital. Aquesta línia es correspon al subprojecte 1 del Projecte P2, «Projectes territorials per al reequilibri i l’equitat. Emprenedoria i microempreses», el qual està inclòs a la Inversió 4:»Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equidat», del Component 23: «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu del Pla de recuperació, transformació i resiliència».
BENEFICIARIS DE LA SUBVENCIÓ
 
Poden ser beneficiàries i beneficiaris de la subvenció:
a) Les microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol.licitar l’ajut, que tingui almenys un centre de treball a Catalunya, i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superiior a 2 milions d’euros.
b) Les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol.licitar l’ajut i que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya. En el cas de les cooperatives, han d’haver optat per la modalitat d’assimilats a persones treballadores per compte d’altri, els efectes de la Seguretat Social.
Cap persona física o jurídica no pot ser beneficiària de més d’una de les línies de subvenció simultàneament, sense perjudici de la sol.licitud subsidiària d’ambdues. Tampoc poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que tinguin la consideració de sector públic.
REQUISITS PER OBTENIR L’AJUT

 

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i de les obligacions davant la Seguretat Social. No es pot resoldre l’atorgament de l’ajut ni ordenar cap pagament sense que s’hagi acreditat el compliment d’aquest requisit, que s’ha de complir al llarg de tot el període subvencionable.

 

b) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impideixen adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

 

c) Respecte a l’àmbit laboral de l’entitat, si s’escau, d’acord amb el que estableixen els articles 45-47 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, elaborar i aplicar un pla d’igualtat, i complir les obligacions que estableix sobre aquests plans el Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre.

 

d) Utilitzar un llenguatge inclusiu i no sexista ni androcèntric en els comunicats i la publicitat, tant escrita com audiovisual.

 

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
 
La quantia de la subvenció és de 5.000 euros a tant alçat per empresa beneficiària. Aquesta quantitat té la consideració de mòdul màxim a efectes de la determinació de l’import de la subvenció i de la seva justificació, que s’han d’efectuar pel règim moduls.
Les subvencions que regula aquesta Ordre són compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada. En tot cas, ha de quedar identificada nítidament la traçabilitat de les despeses. No obstant, això aquestes subvencions són incompatibles amb la recepció d’altres fons comunitaris per a l’execució dels mateixos projectes d’inversió.
La persona física o jurídica beneficiària ha de comunicar a l’Administració l’obtenció d’altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat sense incórrer en doble finançament sobre el mateix cost, procedents de qualsevol altres administracions o ens publics, nacionals o internacionals.

 

OBLIGACIONS DE PUBLICITAT

 

Les persones físiques o jurídiques beneficiàries han de donar visibilitat a l’origen dels fons rebuts, de tal manera que en la documentació i els mitjans de difusió de les seves accions han de fer contar «finançat per la Unió Europea – Next Generation EU», per a aquelles actuacions finançades amb les subvencions que regula aquesta ordre.

 

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

 

El procediment de concessió d’aquesta subvenció s’inicia l’endemà de la data de publicació al DOGC de la convocatòria ordinària. El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva i s’atorga un mòdul econòmic fixat fins que s’exhaureixi el crèdit disponible.
El termini màxim per emetre una resolució i notificació és de sis mesos, a comptar de la data de publicació de la convocatòria.

 

SOL.LICITUD DE LA SUBVENCIÓ I ALTRES TRÀMITS

 

Les sol.licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s’han de presentar segons els models normalitzats mitjançant mitjans telemàtics i seguint les indicacions que estan disponibles a l’apartat Tràmits de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat./ca/tramits) i al Canal empresa (https://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/), concretament buscant el nom del tràmit que especifiqui la resolució de convocatòria en el cercador de tràmits.

 

La identificació de la persona sol.licitant s’ha de fer a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html.

 

RESOLUCIÓ I PUBLICACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADES, DENEGADES, INADMESES I DESISTIDES.
 
La resolució de concessió i de denegació de les subvencions s’ha de notificar mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat)

 

PAGAMENT

 

Un cop dictada la resolució d’atorgament, es procedeix al pagament anticipat de la totalitat de l’import de la subvenció, de conformitat amb els termes i les condicions que preveu la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

 

EXECUCIÓ DEL PROGRAMA

 

El termini d’execució s’estableix en la corresponent resolució de convocatòria i , en qualsevol cas, és com a màxim el 31 d’agost de 2023.

 

JUSTIFICACIÓ

 

La justificació de l’execució de les actuacions subvencionades s’ha d’haver presentat amb anterioritat al 30 de setembre de 2023, en els terminis que estableixi la convocatòria. Per aquest motiu, els projectes han d’estar finalitzats com a molt tard el 31 d’agost de 2023.

 

Us mantindrem informats/ades de la data que obre la convocatòria.
Entradas Relacionadas
VOLS FER CRÉIXER LA TEVA EMPRESA?

VOLS FER CRÉIXER LA TEVA EMPRESA? PROGRAMA BONIFICAT DE SUPORT PER A PIMES Si la vostra empresa té més de Read more

Subvencions públiques, destinades al finançament del «Programa de Suport a dones en els àmbits rural i urbà»

Bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del "Programa de Suport a dones en els Read more

Subvencions per la contractació per part de les empreses o entitats que duguin a terme l’activitat a l’àrea metropolitana de Barcelona

L’Ajuntament de Sant Joan Despí, amb el suport tècnic i econòmic del Programa metropolità de suport a les polítiques socials Read more

Subvencions per a la Restauració i Centres d’estètica i bellesa

El CCAM (Consorci Comerç Artesania i Moda) ha articulat una línia d'Ajuts adreçada a autònoms, pimes i microempreses dels sectors Read more

Idiomas