FORMACIÓ Ocupacional 

Accions formatives

Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria

C: Efectuar la gestió administrativa comptable–fiscal garantint el manteniment actualitzat del sistema d’ informació i l’arxiu de la documentació, i realitzar les gestions administratives dels procediments previstos en el pla global d’ auditoria.

Més informació

ANGLÈS A1

Tenir  un nivell elemental de comprenssió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius  simples i controlats sobre
temes familiars i habituals.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’ aprentatge en llengua anglesa necessària per a que puguin presentar-se a les proves de acreditación oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència (MCERL).

ANGLÈS B1

Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant parlat com escrit. Parlar de temes quotidians i menys corrents que requereixi comprendre i realitzar textes.  
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària per a que puguin presentar-es a les proves d’acreditació oficial del nivell  B1 del Marc Comú
Europeu de Referencia (MCERL).

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

Realitzar les tasques administratives de gestió intera i externa, així com realitzar tràmits bàsics de verificació de dades de documentació, com  a requeriments de tècnics de nivell superior amb eficiència, d’acord amb els procediments establerts

Més informació

ANGLÈS A2

Capacitar a l’alumnat per utilitzar l’ idioma de forma senzilla però eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar de manera parlada i escrita.
Aquest  programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengüa anglesa necessària per a que puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell A2 del Marc Com Europeu (MCERL).

CREACIÓ DE MARCA PERSONAL 

Crear o revisar la Marca Personal per projectar una imatge, capacitats i personalitadt, en les diferents xarxes socials amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral o la millora de l’empleabilitat. 

FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES PERSONALS PER A L’EMPLEABILITAT

Conèixer els elements que condicionen i dificulten la incorporació al mercat laboral, així com reconèixer aquelles competències més demandades, reflexionar sobre elles i establir  els elements que condicionen i les mesures necessàries per desenvolupar-les i augmentar així l’empleabilitat. 

Idiomas